herb BIP - Przedszkole Publiczne Nr 4 w Goleniowie

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

ORGANIZACJA ZAŁATWIANIA SKARG

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 4

W GOLENIOWIE


Postępowanie skargowe w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Goleniowie  następuje w oparciu o zapisy działu VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

1. Skargi przyjmuje dyrektor przedszkola w każda środę od godziny 

2. Dokumentację z przyjęcia skarg prowadzi dyrektor.

3. Informacja o tematyce spraw wnoszona przez interesantów do dyrektora .

4. Po zarejestrowaniu skargi, dyrektor  rozpatruje ją osobiście.

5. Rejestr skarg obejmuje:
      1) datę wpływu skargi,
      2) imię i nazwisko zgłaszającego skargę, jego adres,
      3) przedmiot skargi,
      4) nazwisko pracownika odpowiedzialnego za załatwienie skargi,
      5) termin załatwienia skargi,
      6) sposób załatwienia skargi,
      7) uwagi.

6. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

7. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

8. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

9. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

10. Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera niezbędne materiały. W tym celu może zwrócić się do innych organów o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień.

11. Organ rozpatrujący skargę lub wniosek może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, wydać polecenie lub podjąć inne stosowne środki, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstawania.

12. Właściwy organ zawiadamia redakcję prasową, radiową lub telewizyjną o wynikach rozpatrzenia sprawy stanowiącej treść przesłanego temu organowi przez redakcję materiału prasowego lub innej opublikowanej wiadomości, mającej znamiona skargi lub wniosku, a także dokonanych rozstrzygnięciach, wydanych poleceniach lub podjętych środkach i działaniach.

 

13. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia.

14. Od decyzji dyrektora szkoły służy odwołanie do Burmistrza Gminy Goleniów lub Zachodniopomorskiego  Kuratora Oświaty w Szczecinie.

 

 

OPRACOWAŁA :

Danuta Wasiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Barycza 18-05-2010 12:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2010
Ostatnia aktualizacja: - 18-05-2010 12:11